radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Gospodarstvo

Sastanak predstavnika Čistoće i čelnika JLS-a

30.10.2017. 09:02:02
Na inicijativu tvrtke Čistoća d.o.o. Varaždin održan je zajednički sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave na čijem području Čistoća obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Tema sastanka bila je Uredba Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom koja stupa na snagu 1. studenog ove godine. Cjelokupna organizacija i način postupanja s komunalnim otpadom propisuje se Odlukom jedinica lokalne samouprave, a koja se mora donijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Uredbe Vlade. Dakle, sve jedinice lokalne samouprave moraju gospodarenje komunalnim otpadom na svom području uskladiti s Uredbom do 31. siječnja 2018. godine.

Sastanku su se odazvali predstavnici općina Vidovec, Beretinec, Mali i Veliki Bukovec, Petrijanec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Trnovec Bartolovečki, Cestica, Sveti Ilija i Vinica dok su svoj izostanak opravdali predstavnici Grada Varaždina te općina Sračinec i Sveti Đurđ.

Cilj Uredbe je, a sukladno načelima održivog gospodarenja otpadom, da ukupna količina miješanog komunalnog otpada bude što manja jer će u protivnom jedinica lokalne samouprave morati plaćati poticajnu naknadu tj. „penale“ u slučaju prekoračenja granične količine miješanog komunalnog otpada koja će biti definirana od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike na godišnjoj razini. Nedvojbeno je da količina proizvedenog otpada utječe na visinu cijene javne usluge odnosno na onaj dio cijene koji se odnosi na troškove obrade i/ili zbrinjavanja. Kako bi došlo do smanjenja ukupne količine miješanog komunalnog otpada treba poboljšati primarnu selekciju na kućnom pragu na način da korisnici u što većoj mjeri odvajaju iskoristivi otpad, a to su: papir i karton, plastična, staklena i metalna ambalaža, tekstil i glomazni otpad. Iako Čistoća u sklopu usluge sve to već odvojeno prikuplja, još uvijek kvaliteta primarne selekcije nije na onom nivou koji bi trebao biti. Poseban naglasak treba staviti na biorazgradivi komunalni otpad odnosno njegovo neodlaganje u posude za miješani komunalni otpad jer ova frakcija otpada po svojoj masi ima najveći udio u sadržaju posude za miješani komunalni otpad – zaključio je direktor Čistoće Davor Skroza.

Pred jedinicama lokalne samouprave u slijedeća tri mjeseca predstoji striktno definiranje načina postupanja s komunalnim otpadom odnosno na koji će se način prikupljati otpad, kako će se određivati količina prikupljenog otpada, koliko često će se to činiti na mjesečnoj razini, kako će se određivati cijena javne usluge te niz drugih obveza koje proizlaze iz Uredbe Vlade. Predstavnici tvrtke Čistoća ponudili su općinama svu moguću pomoć prilikom pripremanja odluka o načinu postupanja s komunalnim otpadom koje će se u naredna tri mjeseca morati pojaviti na dnevnom redu općinskih i gradskih vijeća.

Čistoća je spremna na sve novine koje donosi nova Uredba. Već sada pripremljene su i „čipirane“ posude za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, a posjeduju i programsku aplikaciju kojom je omogućeno evidentiranje svake primopredaje otpada (podizanje posude) kod korisnika.


TermoplinKontaktBernardaVarkom d.d.
Marketing